دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده رشتی زاده

خانواده رشتی زاده

راست‌ به‌ چپ‌: خانم‌ آغا حئيمی (رشتی زاده‌)، يعقوب‌ رشتی زاده‌، خورشيد رشتی زاده‌. راست‌ به‌ چپ‌ (بچه ها): الياس‌ رشتی زاده‌، آشر رشتی زاده‌ (شمسی رشتی زاده ثابت). چند روز پس‌ از كشف‌ حجاب‌ گرفته شده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۴ ش
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۴-ع-۴۵)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A29
 •