دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تصديق‌نامه تحصيلات‌ و اجازه‌نامه طبابت‌، ۱۲۹۸ ش

تصديق‌نامه تحصيلات‌ و اجازه‌نامه طبابت‌، ۱۲۹۸ ش

تصديق‌نامه تحصيلات‌ (از دارالفنون تهران) متعلق‌ به‌ ميرزامئير پلطار. اجازه‌نامه طبابت‌ متعلق‌ به‌ دكتر مئير پلطار.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۹۸ ش (۱۹۱۹)
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۶-ش-۶۶۲)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A214
 •