دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

كتوبای پیرها و اسحق‌، ۱۲۵۸ ق

كتوبای پیرها و اسحق‌، ۱۲۵۸ ق

نکاح نامه پيرها بت‌ شيمون‌ و اسحق‌ بن‌ رحيم‌ به تاریخ ۱۲۵۸ ق..

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۵۸ ق (۱۸۴۲)
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۵-س-۴۳۵)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A212
 •