دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده ذهابيان

خانواده ذهابيان

چپ به راست: (ايستاده) اسحق، روح‌الله ذهابيان، عزيزالله ذهابيان، خانبابا ذهابيان، عبدالله ذهابيان، موسی ذهابيان، يعقوب ذهابيان، سينور ذهابيان، لطف الله لويان؛ (نشسته) فاطمه، ويكتوريا ذهابيان، خانم‌ ذهابيان، ويكتوريا مرادّف ذهابيان، دادا بگم جان ذهابيان مشيان، سارا رشتی (ننه آغا)، مردخا مته‌تيا ذهابيان، بی بی جان نهورای ذهابيان، حشمت مراداُف ذهابيان، محترم الياسيان ذهابيان؛ (نشسته روی زمين‌) يعقوب ذهابيان، عزيزه ذهابيان، هوشنگ ذهابيان، جميله ذهابيان چادرچی، مراد ذهابيان، منوچهر ذهابيان، پری ذهابيان اهوبيم، رُزا ذهابيان هاسيد، اسحق داود زاده؛ (نوزادان) فخری ذهابيان نورمند، اشرف ذهابيان ميكائيل، لوئيز ذهابيان كاشانی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۴ ش (۱۹۳۵)
 • یادداشت ها

  در ۱۹۳۵ میلادی، ميرزا آقاجان ذهابيان فرزند ارشد مردخا مته‌تيا ذهابيان در پاريس اقامت داشت. برای ارسال عكس خانوادگی به پاريس همه خانواده برای صرف ناهار دعوت شدند و عكاس باشی را هم خبر كردند و پس از صرف يک برنامه يک روزه اين عكس برای ميرزا آقاجان، برادر بزرگ خانواده، فرستاده شد. اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۴-ع-۳۶)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A21
 •