دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محله يهوديان‌ در تهران، ۱۲۷۵ ق

محله يهوديان‌ در تهران، ۱۲۷۵ ق

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۷۵ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۵-س-۳۴۲)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A203
 •