دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کتوبا مروارید و یهودا، ۵۶۱۳ [۱۲۷۰ ق]

کتوبا مروارید و یهودا، ۵۶۱۳ [۱۲۷۰ ق]

نکاح نامه مروارید، دختر نیسیم و یهودا، پسر یعکوو در ۵۶۱۳ [۱۲۷۰ ق].

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۵۶۱۳ [۱۲۷۰ ق]
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • ابعاد ۲۹ × ۲۱ سانتیمتر
 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۹-س-۱۲۳۵)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A187
 •