دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عروس بن‌ شلموی تارزن

عروس بن‌ شلموی تارزن

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۶۲ ق (۱۸۴۶)
 • یادداشت ها

  رنگ روغن روی بوم. اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۹-ع-۱۱۹۸)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A171
 •