دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده شانس و بستگان

خانواده شانس و بستگان

راست به چپ: (رديف بالا) شوشنا شانس، خاتون شانس، گوهر گلجی، سينور شانس، خورشيد شانس، خانم‌ شانس، موشه شانس، طاووس شانس، عزرا (همسايه)؛ (نشسته) حييم شانس، داوود شانس، الياهو شانس، اسحق (آينه ساز)؛ (نشسته روی زمين‌) يوسف ياشارل، لولی شانس، رحيم گلجی، ابراهيم گلجی، سلطنت شانس.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۰۴ ش (۱۹۲۵)
 • یادداشت ها

  در خانه‌ای واقع در اصفهان، محله جوباره، كوچه سنگ بست. اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران. اگر عضوی از خانواده حضور نداشت، عکس او را به جایش می‌گذاشتند.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۴-ع-۳۰)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 1025A17
 •