دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده حكيم‌

خانواده حكيم‌

ايستاده‌ از راست‌ به‌ چپ‌: ميرزا مسيح‌ حكيم‌، دكتر ارسطو حكيم‌. نشسته‌ روی صندلی از راست‌ به‌ چپ‌،: سلطان‌ خانم‌، گلين‌ جان‌، زن‌ ميرزا مسيح‌. نشسته‌ روي‌ زمين‌: بديعه‌، منوچهر، غلامحسين‌، جميله‌.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۹۲ ش (۱۹۱۳)
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A162
 •