دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده قدسيان

خانواده قدسيان

آشموئیل قدسیان (عمو و شوهر صیبی قدسیان)، صیبی (نامزد). ایستاده: الیاهو قدسیان. داود (نشسته بچه در بغل)، سارحی، یوسف (نشسته بغل داود).

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۴۳ ق (۱۹۲۴)
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۸-ع-۹۷۰)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۵ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A124
 •