دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده قدسيان‌ و گبای

خانواده قدسيان‌ و گبای

راست به چپ: الیاس قدسیان، روحانی (گبای) قدسیان، داود قدسیان، مروارید و مراد گبای.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۸-ع-۹۶۹)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۵ شهريور ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A123
 •