دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان مدرسه آليانس

جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان مدرسه آليانس

راست‌ به‌ چپ‌: (ردیف اول، نشسته) نيسان‌ طبيبيان‌، ‌نصرت‌ يعقوبيان، ناشناس، موسيو مبوراخ‌، ناشناس، ناشناس، موسيو سليمان‌ موريم‌، اسحق‌ صديقيان؛ (ردیف سوم) داود جواهری، يوسف‌ حيم‌ صديقيان، دو نفر ناشناس‌، شائول‌ يزديان،‌ حاجی‌ آشر كاشانچی‌، خليل‌ يودعيم‌، چهار نفر ناشناس‌، يعقوب‌ كاشانيان‌، اسحق‌ حيم‌ يزديان، حاجی‌ يوسف‌ امين‌، ناشناس، دانيال‌ كاشانيان‌، دكتر ابراهيم‌ روفئيم‌؛ (رديف‌ آخر ايستاده‌) ناشناس، دكتر مهدی‌ روفئيم، سليمان‌ كهن، بقيه‌ ناشناس‌.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۶ ش
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۸-ع-۹۱۱)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۱ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A117
 •