دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رژه‌ دختران‌ آليانس‌

رژه‌ دختران‌ آليانس‌

رژه همزمان با چادر برداری صورت گرفته است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۱۴ ش
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۸-ع-۹۰۹)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A116
 •