دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده القانيان

خانواده القانيان

راست به چپ (ايستاده): اوستا بابائی خياط، عطاء الله القانيان (بچه در بغل بابائی)، ميرزا آقا القانيان، حبيب القانيان (در وسط دو دایی خود)، عزيز القانيان، آقا ميرزا سليمان صداقت (پدر شاپور صداقت). (رديف نشسته): منور (با دو بچه در بغل، دختر بابائی)، ايران (دختر بابائی و مادر ابراهيم ويكتوری)، خورشيد خانم‌ (مادر حاج عزيز و ميرزا آقا)، حييم ساقی تاجر ملقب به بابائی (پدر حاج عزيز و ميرزا آقا)، حشمت (زن ميرزا آقا)، حشمت (زن عزيز)، شازده (دختر آقا ميرزا سليمان)، شاپور صداقت‌ (بچه در بغل شازده و برادرش)، سلطنت (زن آقا ميرزا سليمان)، عزيزه (دختر آقا ميرزا سليمان). (بچه‌های نشسته روی زمين‌): يعقوب (پسر منور)، رحيم (پسر ميرزا آقا)، صيون القانيان، نيكخواه (همسرآينده حبيب القانيان)، سليمان القانيان.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۰۶ ش (۱۹۲۸)
 • یادداشت ها

  اطلاعات برگرفته از مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران.

 • مجموعه ها مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران
 • متعلق به مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران (۱۳۷۴-ع-۱۷)
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند باشد.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1025A10
 •