دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن در حال قلیان کشیدن

زن در حال قلیان کشیدن

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  رنگ و روغن روی بوم.

 • ابعاد ۴۰ × ۲۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها الگا دیویدسون
 • متعلق به مجموعه الگا دیویدسون
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1024A45
 •