دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارت پستال، دکتر امامی به اعظم السلطنه، ۱۴ ربیع الثانی ۱۳۵۴

کارت پستال، دکتر امامی به اعظم السلطنه، ۱۴ ربیع الثانی ۱۳۵۴

دکتر امامی کارت پستال را از بروکسل به مشهد [احتمالا به منزل مسعود تاش] فرستاده است ولی بعدا این کارت دوباره از مشهد توسط تقی زند به اعظم السلطنه در تهران فرستاده شده است. در این کارت دکتر امامی از سفر خود به بلژیک و نمایشگاه بلژیک نوشته است و از اعضای خانواده احوالپرسی کرده است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده محمد کاظم امامی
  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰ × ۱۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نصرت مظفری
  • متعلق به مجموعه نصرت مظفری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1023A86
  •