دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه ربابه خانم و سید هادی، ۱۳۳۵ ق

نکاح نامه ربابه خانم و سید هادی، ۱۳۳۵ ق

نکاح نامه ربابه خانم [افضل خانم]، دختر [حاجیه خانم مهتدی و] ابوالقاسم تاجر یزدی، با سید هادی [مهروز]، پسر سید نصرالله، با صداق به مبلغ پانصد و پنجاه تومان که پنجاه تومان هدیه کلام الله مجید است و مبلغ یکصد تومان نقدا واصل شده و چهار صد و پنجاه تومان بر ذمه زوج است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۳۵ ش
 • یادداشت ها

  تصاویر این نکاح نامه را خانواده در اختیار ما قرار داده است.

 • مجموعه ها میربغداد آبادی
 • متعلق به مجموعه میربغداد آبادی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱ تير ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1022A36
 •