دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استخاره در خصوص خرید خانه، [اوایل قرن ۱۴ ق]

استخاره در خصوص خرید خانه، [اوایل قرن ۱۴ ق]

استخاره در خصوص خرید خانه امین لشکر و پاسخ به آن با ذکر آیه.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها
  • پاکت نامه با مهر محمد بن محسن.
  • ابعاد پاکت: ۱۳/۵ × ۷/۵ سانتیمتر. 
 • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- نجم السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۹ تير ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1021A48
 •