دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه ماه پاره خانم و سلطان حسین میرزا، ۱۰ شعبان ۱۲۷۰

نکاح نامه ماه پاره خانم و سلطان حسین میرزا، ۱۰ شعبان ۱۲۷۰

نکاح نامه ماه پاره خانم دختر بهرام میرزا و سلطانحسین میرزا پسر احمدعلی میرزا. صداق (مهریه) شامل: یکهزار تومان اشرفی هیجده نخودی وزن، یک تومان رواج سکه ناصرالدین شاهی، یک جلد کلام الله مقوم به پنجاه تومان، یکنفر غلام، یکنفر جاریه هر یک به مبلغ پنجاه تومان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ شعبان ۱۲۷۰ ق
  • ابعاد ۱۰۰ × ۶۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نوش آفرین انصاری
  • متعلق به مجموعه نوش آفرین انصاری
  • محدودیت بدون محدوديت.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۵ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1019A3
  •