دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مشیرالدوله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

مشیرالدوله به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

درمورد اینکه امام جمعه با کمک مأمورین حکومتی سکینه خانم، همسر وکیل السفاره، و دو پسرش را از خانه مسکونی خود بیرون کرده؛ او سپس دختر خود را، که همسر دیگر وکیل السفاره است و از او دو دختر دارد، جایگزین سکینه خانم و فرزندانش کرده است. نویسنده در ادامه از عبدالحسین میرزا فرمانفرما درخواست می‌کند دستور به بازگرداندن سکینه خانم و فرزندانش به خانه مسکونی‌شان بدهد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C98
  •