دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زیبا به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

زیبا به عبدالحسین میرزا فرمانفرما

زیبا از کتک خوردن همسرش، کرمعلی هرسینی، و فرزندان کوچک برادر همسرش توسط بستگان معتمدالسلطان محمدتقی خان سرهنگ نوشته و اینکه همسرش بی گناه است و بدون دلیل در زندان محبوس شده است. او از عبدالحسین میرزا فرمانفرما درخواست کمک و رسیدگی دارد. در حاشیه عبدالحسین میرزا فرمانفرما از محمدتقی خان سرهنگ دستور رسیدگی و آزادی کرمعلی هرسینی در صورت بی گناهی اش را داده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد -- اسناد فرمانفرما
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
  • تاریخ آپلود ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 1018C43
  •