دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه کلثوم خانم به مجلس

عریضه کلثوم خانم به مجلس

نامه عیال سیدمیرزا آقا فخام الملک به مجلس در مورد رکن الممالک رئیس اطاق استیناف که شوهر این زن را در انبار شاهی حبس نموده و نظمیه به دلیل حبس مخفی اطلاعی ندارد.مجلس از عدلیه می خواهد که به کار کلثوم خانم رسیدگی شود.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  این سند در کتاب «اسناد بانوان در دوره مشروطیت (دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی)» به کوشش فاطمه ترکچی وعلی ططری چاپ شده است.

 • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- مرکز اسناد
 • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
 • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد.
 • تاریخ آپلود ۴ مرداد ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱ شهريور ۱۳۹۱ ش
 • شماره سند 1018B12
 •