دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جنگ رساله

جنگ رساله

مطابق فهرست کتابخانه مجلس نام مجموعه فی المزاج است. برگهای اولیه ابیات و یادداشتهای پراکنده است، تا بعد که به متن رساله ها می رسد. به نظر می رسد مجموعه ای از انواع نوشته ها باشد، برخی حالت شعر، برخی دعا و برخی تفسیر و حدیث. قسمتهایی به سبک نوشته های حروفیون و نقطویون می ماند. در قسمتی از مجموعه برخی احکام نکاح و رضاع است، بخشی دیگر انواع مرهم ها و درمان هاست. نصیحت نامه عبدالصمد همدانی هم در مجموعه آمده. دست کم بخشی از مکتوب به خط ابراهیم بروجردی است. چند متن چاپ سنگی دوران ناصرالدین شاه آورده شده که شامل کتاب خواب نامه، چند کتاب دیگر و کتاب عقودات است. در انتها کتاب صیغ العقود ملا علی قزوینی است که از جمله شامل عقد نکاح، دائم و متعه، وطلاق رجعی و خلع و صیغه اخوت است.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عبد الصمد همدانی
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۱۲۰۲م)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 1018A26
  •