دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سه رساله: کتاب طب؛ آداب مجامعت؛ درباره لکه گیری

سه رساله: کتاب طب؛ آداب مجامعت؛ درباره لکه گیری

کتاب مجموعه ای از سه متن متفاوت است؛ یکی بلند و دو دیگر کوتاه. متن اول، کتاب طب در بیان اعضای بدن، کارکرد هر کدام، امراض، مرهم ها و معالجات، خواص گیاهان و قرابتین، شربتها و مرباجات، دستور ساختن و خواص آنها، روغنهای دوایی و غیره است. متن دوم متنی است درباره مجامعت و مباشرت، و سوم متنی است در باره لکه گیری.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۲ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (۴۰۹۳ م)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۱۳ شهريور ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ مهر ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1018A19
  •