دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجموعه مراسلات و فرمان ها و مکاتبات سیاسی دوره قاجار، متعلق به میرزا علی خان قدیمی [قرن ۱۳ ق]

مجموعه مراسلات و فرمان ها و مکاتبات سیاسی دوره قاجار، متعلق به میرزا علی خان قدیمی [قرن ۱۳ ق]

مجموعه متعلق به میرزا علی خان قدیمی، یکی از مستوفیان و وزرای قاجار، و به خط فرزندش است. این مجموعه حاوی ۲۲۶ قطعه است که اکثرا نامه ها و فرمان های دولتی می باشند. ۹ برگ آغازین مجموعه فهرست مفصلی از مطالب این مجموعه است. از جمله اسنادی که در این مجموعه هست: پنج نامه به شاهزادگان و صدر اعظم و مهد علیا و تقدیم مبالغی وجه نقد پیشکش عید (قطعه ۳۲)، ده نامه به عنوان مهدعلیا و پادشاه و مستوفی الممالک و تقدیم وجه نقد عیدی و چند نامه در تعزیت و احوالپرسی و امور داخلی ولایات به تاریخ ۱۲۷۳ و ۱۲۷۴ (قطعه ۱۱۳)، خطبه و قباله نکاحیه ازدواج بین نور محمد خان سردار و دختر میرزا علی در تاریخ ۱۲۳۰ (قطعه ۱۷۲)، مراسله همایون به آخوند ملا نور علی و دعوت او به جهت عزیمت به دارالخلافه و حضور در مجالس جشن سور و سرور ازدواج شاهزادگان (قطعه ۲۲۲)، مراسله همایون و دعوت سید محمد از اصفهان به طهران و شرکت در مجالس جشن ازدواج شاهزادگان (قطعه ۲۲۳)، مراسله نایب السلطنه به والده فتح الله میرزا و مخالفت با انتصاب محمد حسین میرزا به حکومت کرمانشاهان (قطعه ۲۲۶).

نمای تفصیلی

  • آفریننده میرزا علی خان قدیمی
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجلس شورای اسلامی -- کتابخانه
  • متعلق به کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (شماره نسخه ۸۵۵۲)
  • محدودیت استفاده به منظور انتشار از آنچه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تهران، ایران) است می باید از آن مؤسسه به نام مخزن سند نام ببرد. هر نوع استفاده تجاری منوط به کسب اجازه از آن مؤسسه است.
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1018A15
  •