دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفاتر ثبت شیخ مهدی نجم آبادی، ۱۳ جلد، ۱۳۷۵-۱۳۲۷ ق

دفاتر ثبت شیخ مهدی نجم آبادی، ۱۳ جلد، ۱۳۷۵-۱۳۲۷ ق

دفاتر ثبت معاملات شیخ مهدی نجم آبادی (۱۳۷۷-۱۲۸۴ ق)، پسر شیخ هادی نجم آبادی و همسر اول او، گلین باجی رهگذر.

 • جلد ۱، ۱۳۳۵-۱۳۲۷ ق
 • جلد ۲، ۱۳۳۲-۱۳۳۰ ق: موارد شماره ۴۸۰ تا ۱۸۵۱
 • جلد ۳، ۱۳۳۴-۱۳۳۲ ق: موارد شماره ۱۸۵۵ تا ۲۸۲۷
 • جلد ۴، ۱۳۳۵-۱۳۳۴ ق: موارد شماره ۲۸۲۸ تا ۴۲۴۱
 • جلد ۵، ۱۳۳۸-۱۳۳۵ ق: موارد شماره ۴۲۲۵ تا ۶۵۷۵
 • جلد ۶، ۱۳۳۹-۱۳۳۸ ق: موارد شماره ۶۵۷۶ تا ۸۶۰۹
 • جلد ۷، ۱۳۴۰-۱۳۳۹ ق: موارد شماره ۸۶۱۱ تا ۱۰۰۴۵
 • جلد ۸، ۱۳۴۲-۱۳۴۰ ق: موارد شماره ۱۰۰۴۶ تا ۱۱۳۵۱
 • جلد ۹، ۱۳۴۲ ق: موارد شماره ۱۱۳۵۲ تا ۱۲۴۲۳
 • جلد ۱۰، ۱۳۴۴-۱۳۴۲ ق: موارد شماره ۱۲۴۲۳ تا ۱۳۹۴۱
 • جلد ۱۱، ۱۳۴۶-۱۳۴۴ ق: موارد شماره ۱۳۹۴۲ تا ۱۵۹۵۷
 • جلد ۱۲، ۱۳۴۸-۱۳۴۶ ق: موارد شماره ۱۵۹۵۷ تا ۱۸۰۱۳
 • جلد ۱۳، ۱۳۷۵-۱۳۴۸ ق: موارد شماره ۱۸۰۲۳ تا ۱۹۲۰۰
 • فهرست ۱: ۱۳۷۵-۱۳۲۷ ق
 • فهرست ۲: ۱۳۷۵-۱۳۲۷ ق

نمای تفصیلی

 • آفریننده شیخ مهدی نجم آبادی
 • تاریخ ذی‌الحجه ۱۳۲۷ ق تا ذی‌القعده ۱۳۷۵ ق
 • یادداشت ها

  تاریخ ثبت اولین رقم ذی‌الحجه ۱۳۲۷ و تاریخ ثبت آخرین رقم ۲۴ ذی‌القعده ۱۳۷۵ است.

 • مجموعه ها نجم آبادى
 • متعلق به مجموعه خصوصی خانواده نجم آبادی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
 • آخرین ویرایش ۲۸ دى ۱۳۹۶ ش
 • شماره سند 1014C24
 •