دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پرستو قاسمی

مجموعه‌ای از اسناد حقوقی و مالی شامل چند وقفنامه و صلح نامه.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 15171
  •