دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لاجوردی

مجموعه شامل اسناد حقوقی، عکس‌های خانوادگی، اشیاء زندگی روزمره، متعلق به عالمتاج مکری و سایر افراد این خانواده. این مجموعه را پریوش لاجوردی در اختیار ما قرار داده است. اشیاء این مجموعه متعلق به پریوش، منیره، و علی‌اکبر لاجوردی است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن چهاردهم
  • تاریخ دریافت بیست و چهار فروردین ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ش
  • شماره اخذ 13116
  •