دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سالور

مجموعه ای از اسناد، عکس و اشیاء زندگی روزمره، متعلق به نزهت الملوک، دختر کوکب خانم درگاهی و قهرمان میرزا سالور (عین السلطنه). بسیاری کار دستی خود نزهت الملوک است، از جمله نسخه ای از دیوان کامل فرخی سیستانی. بسیاری از عکس‌ها از روی دسته ای نگاتیو که کار همسر وی، عبدالله سالور، است آماده شده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • توضیح در باره اخذ اسناد

    این مجموعه در زمستان ۱۳۸۹ توسط دختران نزهت الملوک، فرانک سالور و نازتاب سالور، در اختیار ما قرار گرفته است.

  • تاریخ اوایل تا اواسط قرن چهاردهم
  • آخرین ویرایش ۶ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1140
  •