دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جعفر قلی خان ساری

پسر آغا بیگم خانم و علی آقا خان یاور؛ همسر خدیجه خانم بیک لیک؛ فرزندان: فخر ایران، ناهید، زهره، شنهاز، فروغ، و شهباز

این اطلاعات از طریق اسناد و شجره نامه‌ مجموعه ساری به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید