دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آذر خبیر

دختر گوهرتاج جاویدان (رفعت الدوله) و علی خبیر محسنی (خبیر السلطنه)

این اطلاعات از طریق خانواده به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید