دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بدر جهان خانم

دختر قمر النساء بيگم (بيگم خانم) و فتحعلی‌ شاه قاجار؛ و خواهر سارا سلطان، قیصر خانم، یحیی میرزا، و جهانسوز میرزا

عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدی، نشر علم، تهران، صفحه ۳۲۲. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید