دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بيگم خانم

دختر حاجی الیاس تجریشی؛ همسر فتحعلى شاه؛ و مادر پرویز میرزا نیرالدوله

عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدی، نشر علم، تهران، صفحه ۳۰۳. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید