دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بيگم خانم

دختر صادق خان شقاقى و همسر فتحعلى شاه

عضدالدوله، سلطان احمد میرزا، تاریخ عضدی، نشر علم، تهران، صفحه ۳۰۳. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید