دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بانو خانم

دختر بدیع الملک میرزا عمادالدوله؛ خواهر هما خانم بهجت السلطنه، سلطنت خانم محترم السلطنه، حمیده خانم، بتول خانم، موچول خانم، عصمت خانم، مسعود میرزا، و منوچهر میرزا

این اطلاعات از طریق اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید