دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شمس جهان خانم (شمس اصدق)

شمس جهان خانم (شمس اصدق)، دختر ملا صادق مقدس خراسانی و همسر محمد کریم

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید