دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آغا بیگم اشرف الحاجیه

دختر استاد شیر جعفر معمار کاشانی و همسر محمد حسن معظم الدوله

این اطلاعات از طریق اسناد مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید