دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بابا خان ابراهیمی

پسر عفت خانم (مکرم السلطنه)؛ همسر عالم تاج معزی؛ فرزندان: هاشم، شاپور، و مهین ابراهیمی

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید