دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالقاسم خان متین

پسر درخشنده خانم و علینقی خان؛ همسر سرور اقدس آموزگار

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید