دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بدر الملوک (خانم شاهزاده)

دختر محمد کاظم میرزا؛ همسر بابا خان ثقفی؛ مادر یاور جعفر خان

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید