دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

احمد

احمد، پسر بدرالسادات (معرفت السلطنه) و عبدالباقی میرزا (معاضد الدوله) بود و در سن بیست و پنج سالگی درگذشت.

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید