دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پیراسته خانم

دختر امیر تومان؛ همسر یوسف خان انتصار السلطنه و مادر رضا، حسنعلی خان اشرفی، و شمسی خانم

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید