دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اعظم الملوک لیقوانی

دختر صدق السلطنه لیقوانی؛ همسر احمد میرزا معزی

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید