دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

احمد میرزا معزی

پسر ماه منظر خانم (شازده آغا) و محمد صادق میرزا معزالدوله [سوم]؛ همسر اعظم الملوک لیقوانی

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید