دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابوالفتح میرزا معزی

پسر ماه منظر خانم (شازده آغا) و محمد صادق میرزا معزالدوله (سوم)؛ همسر مهین بانو کردستانی

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید