دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایراندخت کردستانی

دختر تاج الملوک و میرزا اسدالله کردستانی؛ همسر ابراهیم میرزا معزی؛ فرزندان: شاهرخ، شهباز، و شهناز

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید