دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الملوک

دختر خورشید کلاه خانم و موسی خان؛ همسر میرزا اسدالله کردستانی؛ فرزندان: ایراندخت، مهین بانو، فرشته، مریم، و امیر هوشنگ

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید