دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بهمن میرزا معزی

پسر رقیه خانم (امیرزاده خانم) و مهدیقلی میرزا (بصیر خاقان)؛ همسر مریم کردستانی

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید