دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابراهیم میرزا معزی

پسر رقیه خانم (امیرزاده خانم) و مهدیقلی میرزا (بصیر خاقان)؛ همسر ایراندخت؛ فرزندان: شاهرخ، شهباز، و شهناز

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید