دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بدرالسادات معرفت السلطنه

دختر میرزا سید علی خان (وقارالملک)؛ همسر عبد الباقی میرزا (معاضد الدوله)؛ فرزندان: محمد شریف، احمد، هرمز، رفعت الملوک، و طلعت الملوک

این اطلاعات از طریق شجره نامه‌های خانواده معزی به دست آمده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید